Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht voor mijn pad – Ps 119:105

Thuis in de Bijbel

Voor kinderen hebben de huidige gebeurtenissen in de wereld grote impact. Hun leefwereld wordt beperkt, terwijl ze juist meer willen ontdekken.

De taak van ouders voor geestelijke opvoeding is belangrijker dan ooit. Misschien heb je je draai erin gevonden. Misschien denk je erover eraan te beginnen en weet je niet goed hoe.

Hoe onderwijs je ze als ze de leeftijd van de kinderbijbel ontgroeid zijn?

Op deze pagina worden werkjes en lessen geplaatst voor ouders en kinderen vanaf ongeveer zeven jaar. Zo kan je spelenderwijs samen bezig met Gods Woord.

Lessen


En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen, die ze tot Hem brachten. Marcus 10:13


In deze les staan we stil bij de begrippen buiten- en binnenkant, vat + inhoud en “oude en nieuwe mens”.


Wat vertelt het visioen van het Nieuwe Jeruzalem ons? Welke bouwmaterialen zijn er gebruikt?


In deze les gaan we zien dat God de Schepper is. En dat alles in de schepping zijn plaats heeft.


In deze les komt de restitutieleer aan bod. Het verklaart heel veel moeilijkheden tussen Bijbel en wetenschap, waarmee kinderen ook te maken krijgen.


We gaan iets leren over het plan van God sinds deze wereld hersteld is: de bedelingen.


Bij Adam en Eva was het eerst goed. Maar niet
volmaakt…


In het begin van deze aarde was alles nog goed. God had gezien dat alles wat Hij gemaakt had heel goed was. Maar was het ook volmaakt? Daar over gaan we antwoorden opzoeken en over nadenken.


We hebben elkaar en elkaar nodig om de goede strijd te strijden, de loopbaan te voleindigen en het geloof te behouden om te kunnen ontvangen wat voor ons weggelegd is

God was bij de zondvloed Rechter geweest over alle mensen. Omdat Hij niet elke keer opnieuw een ramp wilde brengen, gaf Hij de rechtspraak aan de mensen zelf. Dat is het belangrijkste wat ingesteld werd bij de 2e bedeling.

Twee bomen stonden in de Hof van Eden. Voor ons kan het vreemd lijken, maar beide bomen hebben een bijzondere betekening die ons vertellen over God’s plan.

Deze les gaan we ons verdiepen in het verhaal van Noach. Het verhaal laat zien dat God oordeelt op zijn tijd. Maar ook dat er redding is uit het oordeel door geloof.

In deze les gaan we zien dat de mensheid onverbeterlijk is. Korte tijd na Noach was er al weer opstand tegen God. En we weten dat hetzelfde streven in de wereld van vandaag aanwezig is.