Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht voor mijn pad – Ps 119:105

Wie zijn wij?

De Belofte is een ANBI stiching. De stichting heeft tot grondslag het geloof in de Bijbel als het onfeilbaar en gezaghebbende Woord van God, geïnspireerd door Zijn Geest. Wij gaan uit van de volgende beginselverklaringen:

  1. De Bijbel is het geïnspireerde Woord van God, dat alleen en onfeilbaar gezag heeft.
  2. Er is één God. Hij heeft zich geopenbaard in Zijn Zoon Christus Jezus en in Zijn Heilige Geest.
  3. De Heere Jezus Christus is geboren uit de maagd Maria, heeft zondeloos geleefd in het vlees, wonderen verricht en nam de schuld van heel de wereld op zich door te sterven aan het kruis. Daarmee heeft Hij de eis van de wet vervuld en verzoening gebracht tussen God en de mensen.
  4. Christus is de derde dag na Zijn sterven lichamelijk opgestaan en daarna ten hemel gevaren, vanwaar Hij zal wederkeren om Zijn nu nog onzichtbare Koninkrijk zichtbaar te vestigen op aarde.
  5. Wedergeboorte door de Heilige Geest is noodzakelijk voor de verlossing van de in zonden verloren mens, die door de kruisdood van de Heere Jezus in de dood is gebracht.
  6. Wedergeboorte in eeuwig leven wordt alleen uit genade verkregen door geloof in de Heere Jezus Christus als Verlosser en Zaligmaker.
  7. Allen die persoonlijk geloven in de Heere Jezus Christus, behoren tot Zijn Lichaam die Zijn Gemeente is en naar Zijn belofte zullen worden opgenomen ten hemel, voorafgaande aan Zijn zichtbare wederkomst.